Sĩ kem Lancomai, Kem Sham sely, Kem Tichi, Kem Fa Borne